نماینده سمنان، مهدیشهر و سرخه در مجلس از پروژه های نهضت ملی مسکن بازدید کرد
در راستای ارزیابی پیشرفت فیزیکی پروژه‌های نهضت ملی مسکن مهدیشهر؛

نماینده سمنان، مهدیشهر و سرخه در مجلس از پروژه های نهضت ملی مسکن بازدید کرد

شنبه ۱۵ اردیبهشت نماینده سمنان، مهدیشهر و سرخه در مجلس شورای اسلامی از آخرین روند عملیات اجرایی پروژه های نهضت ملی مسکن شهرستان مهدیشهر بازدید کرد.

این هفته مهدی شهر چه خبره؟ تبلیغات
تبلیغات