۱۳ آبان به عنوان روز مهدیشهر ثبت میشود
به پیشنهاد استاندار

۱۳ آبان به عنوان روز مهدیشهر ثبت میشود

استاندار سمنان با اشاره به اینکه یکی از قاب های ماندگار سفر رئیس جمهور شهید به استان سمنان ، حضور در سیاه چادر سنگسری است پیشنهاد کرد تا در صورت تصویب شورای فرهنگ عمومی ، سالروز سفر آیت الله دکتر رئیسی به شهرستان مهدیشهر( ۱۳ آبان) بعنوان روز مهدیشهر نامگذاری شود.

این هفته مهدی شهر چه خبره؟ تبلیغات
تبلیغات