با علم کامل از مسائل مربوط به مدیریت شهری این مسئولیت را پذیرفته ام/با مدیریت درست میتوان مهدی شهر را از فرسودگی فعلی خارج کرد

به گزارش نیزوا، محمد نیکنام با اشاره به سابقه مدیریتی خود در شهرداری ها گفت: با علم کامل از مسائل مربوط به مدیریت شهری وارد عرصه مدیریت در شهر مهدی شهر شدم و با توجه […]