فرماندار مهدی شهر به گرمسار رفت؛ فرماندار گرمسار به مهدی شهر آمد!

استاندار سمنان علی رغم ممنوعیت اعلام‌شده از سوی معاون اول رئیس‌جمهور، روز گذشته با صدور حکمی سعید متقی فرماندار گرمسار را به فرمانداری مهدی‌شهر و میقانی، فرماندار مهدی‌شهر را به فرمانداری گرمسار فرستاد.

به گزارش نیزوا، در حالی که چندی قبل، انتصابات دقیقه‌نودی آشناگر، استاندار سمنان به رغم ممنوعیت اعلام‌شده از سوی مخبر، معاون اول رئیس‌جمهور، حاشیه‌ساز شده بود، استاندار سمنان بار دیگر دست به انتصاب برده و نسبت به انتصاب سرپرست فرمانداری‌های گرمسار و مهدی‌شهر اقدام کرده است!

آشناگر روز گذشته با صدور حکمی، سعید متقی فرماندار گرمسار را به فرمانداری مهدی‌شهر و بالعکس در حکمی دیگر، میقانی، فرماندار مهدی‌شهر را به فرمانداری گرمسار فرستاد.

این جابجایی در حالی صورت گرفته که متقی از کمتر از یکسال قبل، به عنوان فرماندار گرمسار منصوب شده است و باید دید علت تغییر زود هنگام فرماندار گرمسار و جابجایی او با فرماندار مهدی‌شهر چیست؟

بی رسانه/